اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  های فزیک هستوی واتومی وفزیک نظری وعمومی  خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۷/۱۲/۸   الی

۱۳۹۸/۱/۲۳  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.