اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مشاوره  خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.