اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد بست کادری !

پوهنځی زراعت  پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت علوم حیوانی خویش به سویه  ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.