اطلاعیۀ پوهنځی رياضي درمورد بست کادری !

پوهنځی رياضي  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انفورماتیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۷/۱۱/۲۰   الی

۱۳۹۷/۱۲/۵   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.