اعلان تدارکات

 

فورم شمارهP_ 01

پروژه تهیه وتدارک دونوع تیل دیزل وپطرول ( تیل دیزل L-02-62 به مقدار 140000 یکصدو چهل هزارلیتربا کیفیت عالی وبهترین وتیل پطرول A-92 به مقدار پانزده هزار15000لیتر با کیفیت عالی وبهترین)ضرورت سال 1398پوهنتون کابل:

ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمــــــام واجــــــدین شـــــرایط دعوت مینـــــماید تادرپروســه داوطـلبی تهـیه وتدارک پروژه تهیه وتدارک دونوع تیل دیزل وپطرول ( تیل دیزل L-02-62 به مقدار 140000 لیتربا کیفیت عالی وبهترین وتیل پطرول A-92 به مقدار 15000لیتر با کیفیت عالی وبهترین) دارای نمبر تشخصیه MOHE/KU/21/NCB ، ضرورت سال 1398پوهنتون کابل اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط رادرحافظه فلش دسک خویش ازمدیریت قرارداد های آمریت تهیه وتدارکات وسایت وزارت محترم تحصیلات عالی وپوهنتون کابل بدست آورده، آفرهای خویش را مـــطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشراعلان الی 21روزتــــقویمـــی الی ساعت ( 10:00AM ) ده بجه قبل ازظهر روزیکشنبه  مورخ  12/12/1398 به مدیریت قراردادهای آمریت تهیه وتدارکات واقع جمال مینه کارته سخی  مقابل شفاخانه علی آباد ناحیه سوم شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

وجلسه آفرگشایی بتاریخ وآدرس فوق الذکر ساعت (10) ده بجه قبل ازظهر دردفتر آمریت تهیه وتدارکات ریاست پوهنتون کابل واقع پارکینگ وسایط سابقه دهلیز پوسته خانه دست راست اطاق نمـــــبر (   4  ) تدویر میگردد.

تضمین آفر بصورت گرانتی بانکی مبلغ( 300،000 )سه صد هزارافغانی میباشد .

یاداشت: آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

برای دریافت شرطنامه و ضمیمه شماره یک آفرمربوطه را ازلینک ذیل بدست آورده میتوانید

http://ku.edu.af/Content/files/%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d8%af%d9%88%d9%86%d9%88%d8%b9%20%d8%aa%db%8c%d9%84%20.pdf