اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

پوهنځی كيميا  پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحليلي خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ    ۱۳۹۷/۱۱/۱۴   الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹   به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.