اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

پوهنځی فزيك  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت  های فزیک هستوی وفزیک نظری وعمومی  خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۷/۱۱/۸   الی

۱۳۹۷/۱۱/۲۳  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.