اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انرژي  خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳  الی

۱۳۹۷/۱۱/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.