تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال ۱۳۹۷ تمامی پوهنځی پوهنتون کابل

1: براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی انجنیری پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%86%db%8c%d8%b1%db%8c(1).pdf

 

۲:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی محیط زیست پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%20%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%20%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa(1).pdf

 

۳:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی اقتصاد پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af.pdf

 

۴:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی هنرهای زیبا پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%20%d9%87%d9%86%d8%b1%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7(1).pdf

 

۵:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی بیولوژی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%da%98%db%8c.pdf

 

۶:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی اداره و پالیسی عامه  پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d9%be%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c%20%20%d9%88%20%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87.pdf

 

۷:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%20%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%20%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c.pdf

 

۸:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی روا نشناسی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.pdf

 

۹:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی ریاضی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c.pdf

 

۱۰:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی زبان وادبیات خارجی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c(1).pdf

 

۱۱:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی زبان وادبیات داخلی  پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%20%d8%af%d8%b1%db%8c.pdf

 

۱۲:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی زراعت پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%aa.pdf

 

۱۳:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی زمین شناسی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%20%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c.pdf

 

۱۴:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی ژونالیزمپوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%da%98%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d9%85.pdf

 

۱۵:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی شرعیات پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%aa.pdf

 

۱۶:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی علوم اجتماعی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%20%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c.pdf

 

۱۷:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی علوم وترنری پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%20%d9%88%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%b1%db%8c.pdf

 

۱۸:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی فارمسی پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%db%8c.pdf

 

۱۹:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی فزیک پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d9%81%d8%b2%db%8c%da%a9.pdf

 

۲۰:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی کمپیو ترساینس پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3.pdf

 

۲۱:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی کیمیا پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%da%a9%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7.pdf

 

۲۲:براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی محیط زیست پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد:

http://ku.edu.af/Content/files/Envortrmt.pdf