اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انرژي  خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۷/۸/۱۴  الی

۱۳۹۷/۹/۱۴    به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.