اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

پوهنځی انجینری  پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسي خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ   ۱۳۹۷/۸/۱۹  الی

۱۳۹۷/۹/۳    به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.