اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اسپانوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت داردمتقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ  ۱۳۹۷/۸/۱۲ الی

۱۳۹۷/۹/۱۲  به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.