اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد برنامه ماستری دررشتۀ مالداری !

پوهنځی زراعت پوهنتون كابل، درسال ۱۳۹۶ برای برنامه ماستری در رشتۀ مالداری از فارغ التحصیلان رشته های علوم حیوانی وترنری محصل می پذیرد، علاقه مندان محترم واجد شرایط، كه خواهان شمولیت دراین برنامه باشند، با كاپی دیپلوم رنگه، كاپی رنگۀ ترانسكریپت نمرات با در نظر داشت ۶۵ فیصد اوسط نمرات، كاپی رنگۀ تذكرۀ تابعیت وشش قطعه فوتوی رنگه و همچنان تادیۀ حق الشمول و حق التحصیل قرار سمستر ۲۵۰۰۰ افغانی را داشته باشند و سن شان از ۳۵ سال تجاوز نكند. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ اول الی ۲۵ ماه دلو ۱۳۹۵ به آمریت برنامه های ماستری و دكتورای پوهنتون كابل مراجعه نمایند.

تاریخ امتحان انگلیسی اول ماه حوت و تاریخ امتحان مسلكی هفتم ماه حوت می باشند.