اعلانات

 • اعلان تدارکات

  رده : عمومی

  فورم شمارهP_ 01 ریاست پوهنتون کابل ازتمــــــام واجــــــدین شـــــرایط دعوت می نـــــماید تا درپروســه داوطـلبی پـــروژه تهــیه وتدارک 100،000 یکصــــد هــــــزار لیتـــــر تیــــل دیـــــزل و15000 پانزده هـــــــزار لیتر تیــل پطرول دارای...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ارتباطات و ژورنابیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۳/۸ الی ۱۳۹۸/۴/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری میخانیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۳/۸ الی ۱۳۹۸/۴/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک نظری وعمومی خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۳/۸ الی ۱۳۹۸/۴/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا عمومی و غیرعضوی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۳/۸ الی ۱۳۹۸/۴/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ الی ۱۳۹۸/۳/۱۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ الی ۱۳۹۸/۳/۱۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تیاتربه سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ الی ۱۳۹۸/۲/۳۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت بیوشیمی تغذی خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ الی ۱۳۹۸/۲/۲۰ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فارمسی شیمیک خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۲/۴ الی ۱۳۹۸/۳/۴ به ریاست پوهنتون کابل...

صفحه 1 از 21