اعلانات

 • تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال ۱۳۹۷ تمامی پوهنځی پوهنتون کابل

  رده : عمومی

  1: براي دريافت تقسيم اوقات نهايي سمستر خزاني سال(۱۳۹۷) پوهنڅی انجنیری پوهنتون کابل بالاي لينك ذيل كليك نمايد http://ku.edu.af/Content/files/%d9%be%d9%88%d9%87%d9%86%da%81%db%8c%20%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%86%db%8c%d8%b1%db%8c(1).pdf ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انرژي خویش به سویه لیسانس،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ الی ۱۳۹۷/۹/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فزیک هستوی وفزیک نظری وعمومی خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ الی ۱۳۹۷/۹/۱۵ به ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مهندسي خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ الی ۱۳۹۷/۹/۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اسپانوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ الی ۱۳۹۷/۹/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی حقوق وعلوم سياسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی حقوق وعلوم سياسي پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت حقوق عمومي يا اداره خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ الی ۱۳۹۷/۹/۱۳ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ارتباطات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۲ الی ۱۳۹۷/۸/۲۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تياتر خویش به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ الی ۱۳۹۷/۸/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مجسمه سازی به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ الی ۱۳۹۷/۸/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت بيو شيمي خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ الی ۱۳۹۷/۸/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل...

صفحه 1 از 18