اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مشاوره خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند. ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زراعت درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زراعت پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت علوم حیوانی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی رياضي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی رياضي پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انفورماتیک خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ الی ۱۳۹۷/۱۲/۵ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اعلان تدارکات

  رده : عمومی

  فورم شمارهP_ 01 پروژه تهیه وتدارک دونوع تیل دیزل وپطرول ( تیل دیزل L-02-62 به مقدار 140000 یکصدو چهل هزارلیتربا کیفیت عالی وبهترین وتیل پطرول A-92 به مقدار پانزده هزار15000لیتر با کیفیت عالی وبهترین)ضرورت سال 1398پوهنتون کابل: ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحليلي خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • سوانح مختصر پوهاند دوکتور غلام سخی مصؤن :

  رده : عمومی

  مرحوم پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون درسال 1301 در شهر کابل در یک خانواده روشنفکر تولد و در سال 1318 از لیسه نجات ( امانی امروز) و در سال 1322 از فاکولته حقوق و علوم سیاسی به درجه اعلی فارغ و به حیث معلم در مربوطات وزارت معارف مقرر گردید ....

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت های فزیک هستوی وفزیک نظری وعمومی خویش به سویه ليسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا تحليلي خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای سه بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اقتصاد ملي خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ الی ۱۳۹۷/۱۲/۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی وبرنامه ریزی شهری خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ الی ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل...

صفحه 1 از 19