اعلانات

 • اعلان تدارکات

  رده : عمومی

  برای دریافت شرطنامه و آفر پروژه متذکره روی لینک ذیل کلیک نماید. http://ku.edu.af/Content/files/%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%27%da%af%d8%a7%d8%b2%d8%b3%d8%a7%d9%84%20%201399(2).pdf

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت طراحی شهری وبرنامه ریزی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ به ریاست پوهنتون...

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ژورنالیزم خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت روانشناسی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت حدیث و علوم حدیث خویش به سویه ماستر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی روانشناسی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی روانشناسی پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پلان وپالیسی آموزشی خویش به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی کمپیوترسانیس درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی کمپیوترسانیس پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری نرم افزار خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی بیولوژی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت زولوژی و نباتات خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اداره و پالیسی عامه درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مدیریت انکشاف وتوسعه خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ الی ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به...

 • اطلاعیۀ بست کادری در ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتی!

  رده : عمومی

  ریاست محترم انستیتوت تکنالوژی معلوماتی برای چهار بست خالی کادرعلمی یک بست دیپارتمنت انجنیری تیلی و سه بست برای دیپارتمنت ارتباطات پستی خویش به سویه ماستر و داکتر درشته انجنیری تیلی وارتباطات پستی باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی...

صفحه 1 از 29