اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان و ادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت اوزبکی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ الی ۱۳۹۷/۷/۸ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پاراکلینیک در مضمون پتالوژی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ الی ۱۳۹۷/۷/۸ به ریاست پوهنتون...

 • اعلان تداركات !

  رده : عمومی

  پروژه تهیه و تدارکات ۲۱ قلم وسایل، تجهیزات تکنالوژی وخدماتی و ۱۱ قلم وسایل و فرنیچرباب دفتری نمبر تشخصیه MOHE/KU/17/NCB ریاست پوهنتون کابل از تمام واجدین شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک۲۱ قلم وسایل، تجهیزات تکناوژی و...

 • اطلاعیۀ پوهنځی اقتصاد درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ الی ۱۳۹۷/۷/۱۲ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی علوم وترنری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابل برای پنج بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت پری کلینیک در مضمون بیوشیمی یک بست ، دیپارتمنت پارا کلینیک در مضمون ویرولوژی یک بست ، دیپارتمنت حفظ الصحه در مضمون حفظ الصحه و تکنالوژی موادغذای یک بست ، دیپارتمنت پرورش حیوانات...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت گرافیک به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۵ الی ۱۳۹۷/۶/۲۰ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی بيولوژی درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی بیولوژي پوهنتون کابل برای چهار بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت هاي نباتات دوبست و زولوژی دوبست خویش به سویه لیسانس ،ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۴ الی ۱۳۹۷/۶/۱۹ به ریاست...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تیاتر به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۶/۴ الی ۱۳۹۷/۷/۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اعلان تداركات !

  رده : عمومی

  ریاست پوهنتون کابل وزارت تحصیلات عالی ازتمام واجدین شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی تهیه وتدارک پروژّه خفظ ومراقبت بهسازی ساختمانها ،بخش (ترمیم تعمیرات،آبرسانی وکانالیزاسیون ،برق ،رنگمالی ،احیا پیاده روها ،ساحات سبز وغیره) دارای نمبر تشخصیه ...

 • اطلاعیۀ پوهنځی هنرهاي زيبا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی هنرهاي زيبا پوهنتون کابل برای يك بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت گرافيك خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ الی ۱۳۹۷/۵/۲۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند

صفحه 1 از 16