اعلانات

 • اطلاعیۀ پوهنځی كيميا درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی كيميا پوهنتون کابل برای دو بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت كيميا عمومی و غیرعضوی خویش به سویه لیسانس، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ الی ۱۳۹۸/۷/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی زبان وادبیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت چینایی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ الی ۱۳۹۸/۷/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند.

 • اطلاعیۀ پوهنځی ژورنالیزم درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت مطالعه و ارتباطات خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ الی ۱۳۹۸/۷/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی فارمسي درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فارمسي پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فارمسيوتیک خویش به سویه ماستر، داکتر وفارم (Pharm D) باشد ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ الی ۱۳۹۸/۷/۲۳ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ الی ۱۳۹۸/۷/۲ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی کمپیوترسانیس درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی کمپیوترسانیس پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۴ الی ۱۳۹۸/۷/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی انجنیری درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی انجینری پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت انجنیری برق والکترونیک خویش به سویه لیسانس ، ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ الی ۱۳۹۸/۷/۲ به ریاست پوهنتون کابل...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل براییک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت ثقافت اسلامی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۴ الی ۱۳۹۸/۷/۱۴ به ریاست پوهنتون کابل ارایه نمایند....

 • اطلاعیۀ پوهنځی فزيك درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی فزيك پوهنتون کابل برای دوبست خالی کادرعلمی دیپارتمنت فزیک هستوی و اتومی خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ الی ۱۳۹۸/۶/۲۶ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

 • اطلاعیۀ پوهنځی شرعیات درمورد بست کادری !

  رده : عمومی

  پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل برای یک بست خالی کادرعلمی دیپارتمنت تفسیرشریف خویش به سویه ماستر و داکتر ضرورت دارد. متقاضیان درخواستی خویش را با کاپی اسناد تحصیلی ونمرات شان ازتاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ الی ۱۳۹۸/۶/۱۷ به ریاست پوهنتون کابل ارایه...

صفحه 1 از 24