اداری

 

پوهنتون نظر به خصلت  ماهيت خاص آموزشي و پرورشي داراي سازمان اداري ، تعليمي و مالي ويژه يي است. رياست پوهنتون عاليترين مقام اداري ، تعليمي ومالي پوهنتون بوده و در راًس رئيس پوهنتون قرار دارد.