به ویب سایت پوهنتون كابل خوش آمديد

پوهنتون كابل بزرگترین و قدیمی ترین نهاد تحصیلات عالی در افغانستان می باشد. این پوهنتون در طول تاریخ خود از سال 1932م. بدین سو، نه تنها زمینۀ تحصیل را برای تعداد زیادی از افغانها مساعد نموده، بلكه با جلب توجه محصلان از كشورهای منطقه، شهرت به سزایی در منطقه كسب نموده است. پوهنتون كابل از یك فرهنگ غنی، قدامت تاریخی و برتری اكادمیك برخوردار بود، كه در اثر چند دهه جنگ و بی ثباتی های داخلی در افغانستان ویران گردید.

هدف ما این است كه پوهنتون كابل به یك نهاد علمی شناخته شدۀ بین المللی تبدیل گردد، كه در آن زمینه های آموزش و پژوهش های علمی مساعد باشد.همچنان این نهاد علمی دربرگیرندۀ گروهی از افراد ورزیده یی باشد كه در تطبیق و نظارت مسایل علمی، همكار و همدست باشند؛ آنگاه میتوان گفت كه پوهنتون كابل، مركزی برای عملی نمودن خلاقیت توسط  افراد خلاق باقی بماند.

  مأموریت:

مأموریت ما این است كه جوانان افغان اعم از ذكور واناث را قادر بسازیم تا  از اندوخته های علمی جهان به مفاد اقتصادی، فرهنگی و تاریخی افغانستان استفاده كنند تا در زمینۀ كسب دانش جدید با پابندی به ارزش های اسلامی و اصول دیموكراتیك كه در قانون اساسی افغانستان وجود دارد، كوشا باشند.

هدف پوهنتون كابل، تطبیق اهداف ذیل است:

·         ساختن نسلی از افغان های شایسته و آگاه در زمینۀ میراث اسلامی و فرهنگی ملت شان؛

·         حفظ هویت جامعۀ افغانی و ارزش های معنوی و اجتماعی آن؛

·         تأسیس، گسترش و نگهداری برتری در برنامه های دورۀ لیسانس و بالاتر از آن؛

·         برقراركردن، انكشاف دادن وعملی كردن تدریس، تحقیق و پژوهش؛

·         ایفای نقش مفید در زمینۀ انكشاف علمی، اجتماعی و جوانب اقتصادی جامعۀ افغانی منحیث بخشی از جامعۀ جهانی؛

·         برقرار ساختن و نگهداری ارتباطات نزدیك با پوهنتون های بین المللی و مؤسسات در زمینه های علمی و تحقیقی؛

شناسایی بعضی از محدویت هایی كه مانع رسیدن به اهداف تعیین شدۀ ما برای پوهنتون كابل می گردید، صورت گرفته است. بعضی از مشكلات جدی كه پوهنتون كابل با آنها روبرو است، كمبود زیربناهایی مثل صنف های درسی، لابراتوارها کتابخانه ها، و كمبود استادان ورزیده می باشد كه عامل آن جنگ و ویرانی چندین ساله می باشد .جهت تحقق آرمان ها واهداف خود، ما باید تغییراتی در تشكیلات پوهنتون را در ساحات مختلف مثل افزایش در تعداد  پوهنځی ها، دی‍پارتمنت ها، تشکیل دوبارۀ مدیریت عمومی و ساختن یك استراتیژی اكادمیك درازمدت كه جلو پلانگذاری برای پوهنتون را عهده دار باشد بیاوریم.

و در دورادور اهداف پوهنتون، هدف از ایجاد یک محیط آموزشی برای محصلان است؛ لذا از تمام دوستان ملی و بین المللی و دانشمندان افغان احترامانه تقاضابه عمل میاوریم تابا اعانه و سهم شان دربدست آوردن اهداف فوق ما را یاری فرمایند.