به ویب سایت پوهنتون كابل خوش آمديد

پوهنتون كابل بزرگترین و قدیمی ترین نهاد تحصیلات عالی در افغانستان می باشد. این پوهنتون در طول تاریخ خود از سال 1932م. بدین سو، نه تنها زمینۀ تحصیل را برای تعداد زیادی از افغانها مساعد نموده، بلكه با جلب توجه محصلان از كشورهای منطقه، شهرت به سزایی در منطقه كسب نموده است. پوهنتون كابل از یك فرهنگ غنی، قدامت تاریخی و برتری اكادمیك برخوردار بود، كه در اثر چند دهه جنگ و بی ثباتی های داخلی در افغانستان ویران گردید.

هدف ما این است كه پوهنتون كابل به یك نهاد علمی شناخته شدۀ بین المللی تبدیل گردد، كه در آن زمینه های آموزش و پژوهش های علمی مساعد باشد.همچنان این نهاد علمی دربرگیرندۀ گروهی از افراد ورزیده یی باشد كه در تطبیق و نظارت مسایل علمی، همكار و همدست باشند؛ آنگاه میتوان گفت كه پوهنتون كابل، مركزی برای عملی نمودن خلاقیت توسط  افراد خلاق باقی بماند.

  مأموریت:

مأموریت ما این است كه جوانان افغان اعم از ذكور واناث را قادر بسازیم تا  از اندوخته های علمی جهان به مفاد اقتصادی، فرهنگی و تاریخی افغانستان استفاده كنند تا در زمینۀ كسب دانش جدید با پابندی به ارزش های اسلامی و اصول دیموكراتیك كه در قانون اساسی افغانستان وجود دارد، كوشا باشند.

هدف پوهنتون كابل، تطبیق اهداف ذیل است:

·         ساختن نسلی از افغان های شایسته و آگاه در زمینۀ میراث اسلامی و فرهنگی ملت شان؛

·         حفظ هویت جامعۀ افغانی و ارزش های معنوی و اجتماعی آن؛

·         تأسیس، گسترش و نگهداری برتری در برنامه های دورۀ لیسانس و بالاتر از آن؛

·         برقراركردن، انكشاف دادن وعملی كردن تدریس، تحقیق و پژوهش؛

·         ایفای نقش مفید در زمینۀ انكشاف علمی، اجتماعی و جوانب اقتصادی جامعۀ افغانی منحیث بخشی از جامعۀ جهانی؛

·         برقرار ساختن و نگهداری ارتباطات نزدیك با پوهنتون های بین المللی و مؤسسات در زمینه های علمی و تحقیقی؛

بیشتر

اعلانات

بیشتر